ICF-Taksatieschaal
Withofstraat 18a
4873 CA Etten-Leur
T:06 -53 26 02 78
info@icf-taksatieschaal.nl

 

Inzicht in je zorg- of ondersteuningsbehoefte (mijnzorgvraaginbeeld.nl)

Als je door een ziekte of aandoening afhankelijk bent van zorg- of ondersteuning of als je een beperking hebt, wordt verwacht dat je eerst mensen uit je omgeving om hulp vraagt. Als jouw vraag echter mensen in jouw omgeving overvraagt en je hulpvraag langer duurt dan 3 maanden, kun je een indicatie voor zorg of ondersteuning vragen. Waar je dat moet doen is afhankelijk van jouw behoefte aan zorg of ondersteuning.

Met hulp van de website www.mijnzorgvraaginbeeld.nl kan iedereen gratis, zelfstandig (of met hulp van mantelzorg of onafhankelijke cliëntondersteuners) inzicht krijgen in wat er nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in je eigen situatie. Op gestructureerde wijze worden per functies rapportages gegenereerd die op basis van de verkregen antwoorden de ondersteuningsbehoefte in minuten weergeeft. Als de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens worden toegevoegd kan het rapport dienen als een persoonlijk plan bij een Wmo aanvraag.

 

Belangrijk is dat je inzicht verkrijgt in je zorgvraag en onderbouwd een gesprek aan kunt gaan met indicatiestellers zoals CIZ, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Door de online vragenlijst in te vullen, wordt de zorg- en ondersteuningsvraag direct in beeld gebracht. Het gaat om de functies hulp bij het voeren van een huishouden en/of persoonlijke verzorging. Ook wordt duidelijk of er (individuele of groeps)begeleiding nodig is en/of er behoefte is aan verpleegkundige zorg.

Iedere gemeente voert zelf op “eigen wijze” en altijd aan de hand van verordeningen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet hun maatschappelijke taak uit. Soms in samenwerking met andere gemeenten, soms als zelfstandige gemeente en soms als centrum gemeente. De centrum gemeenten voeren voor kleinere gemeenten taken uit op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Voor een zorg- of ondersteuningsvragen vraag aan de gemeenten zijn er wijkteams of centrale Wmo loketten.


Voor intensievere (24 uurs veiligheid biedende) zorgvragen is de Wet Langdurige Zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt die aanvraag.

Voor een aanvraag voor persoonlijke verzorging vanuit de zorgverzekeringswet kun je terecht bij de door jouw zorgverzekeraar gecontracteerde nivo 5 verpleegkundigen of de wijkteams.


Wil je beroep doen op deze geïndiceerde zorg, maar weet je niet waar of bij wie je moet zijn, zorg er dan voor dat je via www.mijnzorgvraaginbeeld.nl inzicht krijgt. De website zal je aan de hand van de ingevulde vragen en de rapportage naar het juiste loket of wetten verwijzen.

Hét instrument: dé ICF-Taksatieschaal

Ons zorgstelsel is veranderd. Gemeenten krijgen steeds meer zorgtaken en sturen primair op ontwikkeling van de eigen kracht van burgers en op informele zorg van mantelzorgers en vrijwilligers in WMO, Participatiewet (werk en inkomen) of Jeugdwet (Jeugdzorg).

Bij de ICF-Taksatieschaal staat de persoon met een zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag centraal. Ongeacht de grondslag en op basis van het functioneren en niet van de aandoening. Op basis van gemeten en gevalideerde tijdsinvesteringen (niet volgens beleidsregels) wordt de persoonlijke zorgof ondersteuningsbehoefte vastgesteld. Er bestaan twee varianten van de ICF-Taksatieschaal: de schaal voor Wonen en een schaal voor Arbeid.

Door de Stichting ICF-Taksatieschaal worden erkende adviseurs opgeleid en gecertificeerd. Zij brengen tegen betaling, in samenwerking met u en/of uw netwerk, uw zorg-, hulp- of
ondersteuningsvraag in beeld. In indiceerbare functies die op u van toepassing zijn (hulp bij het huishouden, persoonlijke zorg, begeleiding individueel of in een groep en/of verpleging, maar dan met passende classificatie en ook de waardering wanneer deze “de norm” overstijgt.


In minuten per functie dus en als het gaat om intensievere zorgvragen, in het meest bij u passende zorgzwaartepakket met een advies over de te hanteren (dominante) grondslag.


Compact wordt de leefsituatie beschreven, welke behandelingen er voorliggend aan de aanvraag zijn geweest, wensen t.a.v. het zorgaanbod (Zorg in natura of PGB), ambities voor de toekomst en de (eventuele) inzet van mantelzorg. In deze professionele versie zitten ook de bijzondere vragen die te maken hebben met epilepsie of probleemgedrag. Dat zit niet in de gratis versie mijnzorgvraaginbeeld omdat daarin het vakmanschap van de adviseur ontbeert.


Aan de hand van vragen die in uw situatie relevant zijn, krijgt u van de adviseur een rapport met een advies. Aan de hand van dat advies is objectief vast te stellen of geldende indicaties passend zijn. Wanneer dat afwijkt kan de rapportage (en/of de adviseur) worden ingezet bij herindicatie, bij aanvraag Meerzorg of Extra Kosten Thuis of zelfs bij bezwaar of beroep. In het advies staat ook waar u het meest succesvol uw zorg- of ondersteuningsaanvraag kunt indienen.

 

 

De ICF-Taksatieschaal is ontwikkeld i.s.m. de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit van Groningen, het Provinciaal Onderzoekscoördinatie- en adviescommissie voor Welzijn (PAW) van de Provincie Groningen, MEE Groningen, Humanitas DMH te Nieuwegein, Trajectum te Zutphen, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede, Lunetzorg te Duizel en Icarezorg te Hoogeveen. De Taksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF. Zie verder www.whofic.nl

 Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruikersnaam:
   
Wachtwoord:

Login

Stichting ICF-Taksatieschaal

De eigenaar van de Taksatieschaal is Stichting ICF-Taksatieschaal. De ICF-Taksatieschaal is een instrument dat wordt gebruikt om mensen te ondersteunen met een ziekte of aandoening om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

De ICF-Taksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF, zie verder www.whofic.nl

Stichting ICF-Taksatieschaal
Withofstraat 18a
4873 CA Etten-Leur
06-53 26 02 78
info@icf-taksatieschaal.nl
KVK Nummer: 59494824

 

Software

 

ZoomBIM

 

De software van de ICF-Taksatieschaal is ontwikkeld door ZoomBIM BV met de WEM Modeler. ZoomBIM is leverancier van WEM. De WEM modeler ondersteunt Rapid Application Modeling. Bezoek de website voor meer informatie over ZoomBIM / WEM: http://wem.io